Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Kusza a polskie przepisy prawa.

2015-01-25 19:37:01 (ost. akt: 2015-03-23 18:34:57)

Polskie prawo reguluje amatorski połów ryb przy pomocy kuszy w dwóch rodzajach wód. Odrębne przepisy dotyczą Bałtyku oraz morskich wód wewnętrznych, a inne polskich wód śródlądowych.

Kusza a polskie przepisy prawa.
W odniesieniu do łowiectwa w zbiornikach śródlądowych wymagane jest posiadanie karta łowiectwa podwodnego oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tych wodach. W przypadku wód śródlądowych będących własnością prywatną osób fizycznych, z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego zwolnione są osoby uprawiające amatorski połów ryb. Wystarczy jeżeli uzyskały one zezwolenie na połów od jego właściciela (nie dzierżawcy !).
W Bałtyku i morskich wodach wewnętrznych wymagane jest tylko pozwolenie tzw. Sportowe Zezwolenie Połowowe.
Kusze do łowiectwa podwodnego nie podlegają ustawie o broni i amunicji w przeciwieństwie do kusz cięciwowych, które wymagają pozwolenia , a procedura ubiegania się jest jak przy broni palnej. Interesujące nas kusze do podwodnych łowów nie wiążą się z jakimikolwiek pozwoleniami lub zgodami. Jednakże ich używanie lub jeżeli okoliczności wskazują na ich używanie bez odpowiednich uprawnień (karty łowiectwa podwodnego) oraz zezwolenia na połów w konkretnym zbiorniku wodnym od uprawnionego do rybactwa jest naruszeniem prawa i może zakończyć się grzywną min. 200 zł lub karą ograniczenia wolności. Poza tym, jest to zuchwałe kłusownictwo warte szczególnego potępienia.

https://m.nurkowa.pl/2015/01/orig/policja-632.jpg

Zarekwirowana kusza przez policję kłusownikom nad jeziorem Sztubin. (fot. Fot. Dariusz Brożek)

W celu wykluczenia niewłaściwej interpretacji definicji kuszy do amatorskiego połowu ryb przez funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Rybackiej (takie sytuacje były częste z braku znajomości przepisów), Komisja Działalności Podwodnej przy ZG PTTK zwróciła się w grudniu 2000 roku do Komendy Głównej Policji o udzielenie informacji. Poniżej odpowiedź jaką otrzymała KDP, która jest również zamieszczona na stronie KDP PTTK.Tutaj.

KUSZA DO POLOWAŃ PODWODNYCH
Uprzejmie informujemy, że według informacji uzyskanych z Komendy Głównej Policji posiadanie kuszy do polowań podwodnych nie wymaga uzyskania pozwolenia właściwych organów Policji. Wynika to z treści art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549), która nie pozwala na zdefiniowanie kuszy do polowań podwodnych jako broni w rozumieniu przepisów ustawy.


Szczegółowe przepisy dotyczące kuszy do łowiectwa podwodnego na śródlądziu zawiera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559:

§ 3. 1. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca Kartę Łowiectwa Podwodnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:

1. wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak,niż na godzinę przed zachodem słońca;

2. kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu;

3. w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą;

4. w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

5. poza wyznaczonymi kąpieliskami.


W cytowanym rozporządzeniu definicja kuszy zawarta jest w § 3. 2. Siła miotająca harpun (strzałę) to wyłącznie siła mięśni ludzkich, która jest zmagazynowana w naciągu gumowym, sprężynowym lub w sprężonym ręcznie gazie w kuszy (pneumatycznie).
Niedopuszczalne jest stosowanie kusz miotających strzałę pirotechnicznym ładunkiem miotającym lub sprężonym gazem ze zbiornika wysokociśnieniowego. Kusza musi mieć na stałe połączenie ze strzałą. Ogranicza to zasięg urządzenia i chroni przed zgubieniem strzały w toni wody lub ucieczki ze strzałą postrzelonej ryby. Podczas przypadkowego strzału na powierzchni zbiornika wodnego, linka łącząca powinna zamortyzować i ograniczyć zasięg rażenia strzały. Niemniej jednak, mała gęstość powietrza nie wyhamuje energii strzały tak skutecznie, jak woda. Czyni to jej zasięg na powierzchni o wiele większy, niż w wodzie. W pewnych przypadkach linka łącząca strzałę z kuszą może zadziałać jak amortyzator i spowodować powrót strzały w przeciwnym kierunku do strzału, co nierzadko kończyło się zranieniem strzelającego. Opisaną sytuację reguluje ww. rozporządzenie, które wyraźnie nakazuje, by kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie.

https://m.nurkowa.pl/2015/01/orig/harpun3-vert-636.jpg

Tylko tego rodzaju groty mogą być używane do polowań w polskich wodach.

Prawo polskie dopuszcza stosowanie strzały zakończonej pojedynczym ostrzem lub wielozębem. Maksymalnie jest dopuszczalny trójząb (3 ostrza) o rozstawie ostrzy nie wykraczającym poza obwód koła o średnicy 30 mm. Punkt 2 § 3. 2. zawiera zapis na temat konieczności łatwego oddzielania ostrza od jego trzonu strzały. W przypadku kusz pneumatycznych jest to powszechnie stosowane rozwiązanie ze względu na większą średnicę strzały, niż w konstrukcjach z naciągiem gumowym. Gumówki posiadają standardowo mniejsze średnice strzał zakończonych pojedynczym ostrzem z odchylaną zapadką i nie posiadają oddzielanych ostrz. Zastosowanie połączeń gwintowych miedzy ostrzem, a trzonem bardzo by osłabiało wytrzymałość strzały. Takie rozwiązanie z punktu prawnego jest niedoskonałe. Jest to duży defekt tego aktu, nie mającego odzwierciedlenia w życiu. Jest jednak furtka w tym przepisie. W trakcie kontrolach jest często lekceważony przez sprawdzających – zwracam uwagę na słowo użyte w rozporządzeniu - „powinno”, a nie - „musi”.

Do amatorskiego połowu ryb w Bałtyku i morskich wodach wewnętrznych wymagane jest tylko pozwolenie tzw. Sportowe Zezwolenie Połowowe (nie potrzeba posiadać Karty Łowiectwa Podwodnego). Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych:Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1725

§ 7. Połowy kuszą są prowadzone:

1. kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, a konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2. w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3. bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4. wyłącznie w porze dziennej – po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;

5. w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów, pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

6. w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

7. w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;

8. w odległości nie mniejszej niż 100 m od kąpieliska.


Te rozporządzenie posiada bardziej precyzyjne określenie dotyczące konstrukcji kuszy, popranego – pomarańczowego koloru boi( pływaka), oraz podania precyzyjnej odległości od miejsc w których nie można dokonywać amatorskiego połowu ryb przy pomocy kusz.
Artykuł ten nie wyczerpuje wszystkich zagadnień prawnych związanych z łowiectwem podwodnym na terenie Polski. Aby je zgłębić i poznać najlepiej odbyć kurs na Kartę Łowiectwa Podwodnego. Jednym z pierwszych paneli kursu to wybrane regulacje prawne z zakresu uprawiania łowiectwa podwodnego na wodach śródlądowych w Polsce. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do artykułu. Jak, gdzie i za ile można zdać egzamin na Kartę Łowiectwa Podwodnego.